Data Use Policy (GDPR Compliance)

When we register users on this site, it is necessary for us to keep a record of their email addresses. This is because the results of each completed exercise on this eLearning platform are sent to the user immediately upon completion, a policy chosen for pedagogical reasons. Apart from course-related matters, we do not use our users’ email addresses in any other way, and we do not share personal user data with any third party.

When users on this site are no longer actively following a course, we maintain their subscription and the associated results data of their exercises in the event that they may return to do a future eLearning course on this platform. It is also our policy, however, to send all non-active users an email at the end of each calendar year to give them the option to delete their account, and in the event where they wish to do so, we delete all user information, including usernames, email addresses and results data. At any time, users can request account deletion by sending an email to deleteme@educco.com.

Política d’ús de dades

Quan registrem els usuaris és necessari mantenir un registre de les seves adreces de correu electrònic. Això és degut a que els resultats de cada exercici realitzat en aquesta plataforma d’eLearning s’envien a l’usuari immediatament després de la finalització, una política escollida per motius pedagògics. A part dels assumptes relacionats amb els curses, no utilitzem les adreces de correu electrònic dels nostres usuaris d’una altra manera, i no compartim dades d’usuari personal amb cap tercer.

Quan els usuaris d’aquest lloc ja no segueixen activament un curs, mantenim la seva subscripció i les dades de resultats associats dels seus exercicis en el cas que puguin tornar. Tanmateix, és la nostra política enviar tots els usuaris no actius un correu electrònic al final de cada any natural per donar-los l’opció de suprimir el seu compte i, en el cas que ho desitgin, eliminem tota la informació de l’usuari , inclosos els noms d’usuari, adreces electròniques i dades de resultats. En qualsevol moment, els usuaris poden sol·licitar l’eliminació del compte enviant un correu electrònic a deleteme@educco.com.

Política de uso de datos

Cuando registramos usuarios en este sitio web, es necesario guardar un registro de sus direcciones de correo electrónico. Esto se debe a que los resultados de cada ejercicio completado en esta plataforma eLearning se envían al usuario inmediatamente después de su finalización, una política elegida por razones pedagógicas. Aparte de los asuntos relacionados con los cursos, no utilizamos las direcciones de correo electrónico de nuestros usuarios de ninguna otra manera, y no compartimos datos personales de usuario con ningún tercero.

Cuando los usuarios de este sitio ya no siguen un curso de forma activa, mantenemos su suscripción y los datos de resultados asociados de sus ejercicios en caso de que puedan regresar. Sin embargo, también es nuestra política enviar un correo electrónico a todos los usuarios no activos al final de cada año calendario para darles la opción de eliminar su cuenta, y en caso de que así lo deseen, eliminaremos toda la información del usuario, incluidos nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y datos de resultados. En cualquier momento, los usuarios pueden solicitar la eliminación de la cuenta enviando un correo electrónico a deleteme@educco.com.